Adviesraad Sociaal Domein Gilze en Rijen
Wij zijn een onafhankelijke adviesraad van burgers en doen ons werk vóór burgers.

Nieuws


Terug naar overzicht

11-10-2021

De Adviesraad Sociaal Domein is volop in beweging.

Een moment om stil te staan

De Adviesraad Sociaal Domein adviseert het college van Burgemeester en Wethouders gevraagd of ongevraagd over onderwerpen als welzijn, zorg en jeugd. Zo kan invloed uitgeoefend worden op gemeentelijk beleid.
Afgelopen jaren is er voor de Adviesraad wel een en ander veranderd hetgeen invloed heeft op werkwijze en keuzes die gemaakt worden en ontwikkelingen die ingezet worden.


Maatwerk
Binnen de gemeente Gilze en Rijen, maar ook binnen de regio Hart van Brabant, wordt steeds gerichter gekeken naar bewoners die ondersteuning behoeven. Het streven is dat er meer maatwerk geboden kan worden. Beleidsregels en financiering kunnen hierbij de nodige obstakels opleveren. Het is dan ook van belang dat de Adviesraad integraal kan werken om een goed en gedegen advies uit te kunnen brengen. Twee aparte adviesraden zoals die nu bestaan zijn daar niet meer passend bij. De gemeente werkt samen met de Cliëntenraad en de Adviesraad Sociaal Domein naar één adviesraad die over alle drie de beleidsterreinen (Jeugd, Wmo en Participatiewet) adviseert.

Vroeg betrokken
In de beleidsvoorbereiding, bijvoorbeeld m.b.t. inclusie, inburgering, inkoopbeleid, beschermd wonen en herijking visie Sociaal Domein, wordt de Adviesraad door de gemeente (ook regionaal) steeds vroeger betrokken. De Adviesraad ziet dat als een positieve ontwikkeling. Dat geeft nog meer mogelijkheden om vroeg in het proces het perspectief van de inwoner mee te nemen. Daar wil de Adviesraad de komende tijd meer werk van maken. Binnenkort gaat de Adviesraad aan de slag om een groep signaalvangers nadrukkelijk te betrekken. Samen met hen willen wij kijken op welke wijze wij hun perspectief en de signalen uit de samenleving kunnen ophalen om mee te nemen in onze advisering.

Menskracht
Doordat de Adviesraad vroegtijdiger in de beleidsvoorbereiding betrokken wordt vraagt dit om een goede voorbereiding (informatieverwerking en frequent overleg. De Adviesraad werkt met werkgroepen per onderwerp. Deze werkgroepen bestaan uit twee of meer personen. De raad bestaat op dit moment uit zeven personen waardoor elk lid meer dan één onderwerp onder de aandacht heeft. Dat is een mooi maar pittig stukje werk. Vooral nu ook Liesbeth Koenen- Rakhorst de Adviesraad verlaat nu ze met Stichting Het Tussenstation (biedt arbeidsmatige dagopvang in Molenschot) een subsidierelatie heeft met de gemeente aangaat.
De Adviesraad is naarstig op zoek naar nieuwe betrokken en gemotiveerde leden die met ons dit mooie werk willen doen. Leden vertegenwoordigen geen belangengroep of vereniging.

Een moment om stil te staan
Door de verandering, zoals hierboven beschreven én de aanwas met enkele nieuwe leden ontstond de behoefte om de huidige werkwijze te evalueren. Dat heeft de adviesraad onlangs dan ook gedaan. Onze bevindingen worden komende periode uitgewerkt en kan mogelijk leiden tot aanpassing van werkwijze. Het zal u niet verbazen dat werving en selectie, ophalen van signalen en goede werkverdeling aandachtspunten zijn die om nadere uitwerking vragen.

Wilt u meer weten over de Adviesraad bezoek onze site: www.adviesraadsociaaldomeingr.nl
Wilt u meer weten over mogelijke deelname aan de Adviesraad, neem dan contact op middels een mail naar secretariaat@adviesraadsociaaldomeingr.nlTerug naar overzicht