Adviesraad Sociaal Domein Gilze en Rijen
Wij zijn een onafhankelijke adviesraad van burgers en doen ons werk vóór burgers.

Nieuws


Terug naar overzicht

08-01-2020

De adviesraad sluit 2019 af met een stevige basis om in 2020 verder op te bouwen

Publicatie weekblad Gilze en Rijen 8 Januari 2020

Na een moeizaam 2018 waarin wij de adviesraad weer opnieuw moesten “bemensen” om adequaat te kunnen functioneren kwam een heel ander jaar. Het jaar 2019 was een jaar van opbouw en inhoudelijke groei van de adviesraad. De adviesraad ziet vol vertrouwen het nieuwe jaar tegemoet.

De adviesraad heeft 2019 mogen afsluiten met acht leden. Vijf ervan zijn afgelopen jaar getraind bij de Koepel Adviesraden Sociaal Domein. De Koepel adviseert over actuele thema’s, ontwikkelingen en geeft handvatten om het werk zo goed mogelijk in te richten. Met Anthony Bisschops heeft de raad weer een vaste voorzitter. De raad is nog wel op zoek naar een notulist.

Gedurende het jaar heeft de adviesraad zich breed laten informeren over lopende en te verwachten ontwikkelingen op het terrein van Jeugd en Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Gesprekken met beleidsambtenaren, deelname aan themabijeenkomsten in de gemeente maar ook in de regio Hart van Brabant hebben de leden van de Adviesraad Sociaal Domein inhoudelijk gevoed.

Ook werd de adviesraad al in een vroeg stadium betrokken bij de beleidsvoorbereiding van onder anderen armoede, leerlingenvervoer, nieuw te ontwikkelen aanpak met betrekking tot het ophalen van klanttevredenheidsgegevens Jeugdzorg (binnen de regio HvB) en Wmo-aanvragen binnen de gemeente Gilze Rijen. De adviesraad is ook betrokken geweest bij de aanbesteding van Wmo hulpmiddelen en - begeleiding als ook bij de ontwikkeling van het ondersteuningsplan Wmo voor de Regio Hart van Brabant.

Om daar goed het perspectief van de bewoners en gebruikers van voorzieningen in te kunnen meenemen is het van groot belang signalen binnen te krijgen over wat goed of minder goed loopt. De adviesraad heeft daarom afgelopen jaar de vier kernen van de gemeente Gilze en Rijen bezocht met de bedoeling meer bekendheid te geven aan de functie en taak van de raad met de hoop de drempel te verlagen om signalen af te geven.

Het advies aan het College met betrekking tot het Sociaal Domein (Jeugdwet, Wmo en Participatiewet) wordt binnen onze gemeente Gilze Rijen door twee raden verzorgd. De Adviesraad Sociaal Domein ontfermt zich over Jeugd en Wmo. De Cliëntenraad houdt zich bezig met de Participatiewet (werk en inkomen). De adviesraad is in overleg met de Cliëntenraad om te bekijken hoe wij samen het hele terrein van het Sociaal Domein integraal kunnen “bedienen”.

Nieuwe ontwikkelingen binnen de gemeente zoals Zorgklik en het functioneren van de
Dorpsteams juichen wij toe en zullen wij, hopelijk samen met u, nauwgezet volgen en waar nodig de gemeente input geven ter verbetering.

Wilt u meer weten over de Adviesraad Sociaal Domein of heeft u interesse als notulist, bekijk dan onze website www.adviesraadsociaaldomeingr.nl of volg ons op facebook. Voor meer informatie mail info@adviesraadsociaaldomeingr.nl
Wij wensen ook u een stevige basis in 2020Terug naar overzicht