Adviesraad Sociaal Domein Gilze en Rijen
Wij zijn een onafhankelijke adviesraad van burgers en doen ons werk vóór burgers.

Wat wij doen

Hoe geeft de Adviesraad vorm aan deze taak?


Missie

De Adviesraad Sociaal Domein Gilze en Rijen vervult een “brug-“ functie tussen inwoners en de gemeente aan de andere kant. En dan het beleid van de gemeente in het kader van de WMO en de Jeugdwet. De Adviesraad adviseert het college van Burgemeester en Wethouders gevraagd en ongevraagd over het opstellen en uitvoeren van het beleid in het gehele sociale domein. Het college zal de Adviesraad actief informeren en consulteren bij het opstellen van beleid.

Visie

 • De Adviesraad pakt actief signalen op vanuit de ‘samenleving’ en benadert onderwerpen die aan de orde komen, beleidsmatig, in breder perspectief dan individuele belangenbehartiging.
 • De Adviesraad adviseert vanuit een onafhankelijke positie t.o.v. het gemeentelijk beleid zonder last en ruggenspraak.
 • De Adviesraad is betrokken in het gehele traject van beleidsvorming en uitvoering en evaluatie van het beleid.
 • De Adviesraad werkt niet op basis van het model belangenbehartiging.
 • De Adviesraad werkt vanuit een positief kritische en resultaatgerichte houding.

Doelen

De Adviesraad heeft als doel om via overleg en advisering meerwaarde te bereiken in de kwaliteit van:

 1. De voorbereiding van nieuw of aangepast beleid in het sociaal domein;
 2. Vaststelling van nieuw beleid in het sociaal domein;
 3. Uitvoering en evaluatie/verantwoording van beleid in het sociaal domein.

Taken

De Adviesraad heeft de volgende taken:

 • De Adviesraad adviseert het college van burgemeester en wethouders van Gilze en Rijen binnen de kaders van de wettelijke bevoegdheden gevraagd en ongevraagd over onderwerpen die gemeentelijk beleid binnen het sociaal domein betreffen.
 • De Adviesraad volgt de grote lijnen op het gebied van maatschappelijke ontwikkelingen en probeert verbindingen vinden en te leggen tussen diverse beleidsterreinen binnen het sociaal domein.
 • De Adviesraad verzamelt de informatie over het sociaal domein die zij nodig heeft om haar adviesfunctie zo goed mogelijk uit te kunnen voeren.


De Adviesraad brengt in ieder geval gevraagd advies uit over:


 • Beleidskader sociaal domein;
 • De vaststelling en wijziging van de verordeningen die ter uitvoering worden opgesteld;
 • De ontwikkeling en vaststelling van nieuw beleid op het gebied van het sociaal domein.
 • Advies m.b.t. andere dan hierboven genoemde onderwerpen vindt plaats in overleg met de gemeente aan de hand van een overzicht met geplande besluiten in het sociaal domein, deze planning wordt per kwartaal voorgelegd aan de Adviesraad.
 • De Adviesraad informeert belanghebbenden over de door haar uitgebrachte adviezen, onder meer door publicatie ervan op de website.