Adviesraad Sociaal Domein Gilze en Rijen
Wij zijn een onafhankelijke adviesraad van burgers en doen ons werk vóór burgers.

Aanwezige vacatures bij de adviesraad Sociaal Domein


Adviesraadsleden
De Adviesraad Sociaal Domein Gilze en Rijen is op zoek naar adviesraadsleden met diverse aandachtsgebieden waaronder jeugd(zorg) en gezin, ouderen, mantelzorgers en vrijwilligers mensen met een beperking enz. Samen met één of twee zittende leden van de Adviesraad vorm je dan een ‘koppeltje’ dat contacten onderhoudt en adviezen voorbereidt.

De Adviesraad vervult een brugfunctie tussen inwoners als “potentiële” gebruikers van diensten en voorzieningen in het sociale domein aan de ene kant, en het gemeentelijk beleid aan de andere kant. De Adviesraad adviseert het college van Burgemeester en Wethouders gevraagd en ongevraagd over het opstellen en uitvoeren van het beleid in het gehele sociale domein. Dat doet de Adviesraad op basis van beleidskennis, ervaringsdeskundigheid en signalen uit de samenleving van Gilze en Rijen.

Functie
Als Adviesraadslid ben je, met je directe collega’s verantwoordelijk voor het inbrengen van signalen uit het sociale domein. Ook bereid je samen met je collega’s de adviezen voor over diverse onderwerpen uit het sociale domein.
De Adviesraad als totaal is altijd eindverantwoordelijk voor de gestelde vragen of ingediende (ongevraagde) adviezen.
Er zijn ongeveer 10 adviesraadsvergaderingen per jaar. Daarnaast onderhoud je contacten met de doelgroepen. Hieraan geef je zelf met je collega’s vorm.

De leden van de Adviesraad ontvangen voor hun vrijwillige werkzaamheden een vergoeding conform artikel 26 van de Verordening voorzieningen, wethouders, raads- en commissieleden.